Kentteki Toplumsal Verilerin Cisimleşmesi

Gün geçtikçe kentteki hayat değişmekte ve sanal platformlardan gelen bilgilerden etkilenmektedir. Sanal dünyalarda yarattığımız bilgiler gerçek hayata karışarak kentlerdeki gündelik hayata ilişkin etkinliklerin bir parçası haline gelmektedir. Kümesel zeka (cloud intelligence), çevrimiçi sosyal ağlar ve medya cepheleri gibi kentsel görüntülemede kullanılan yeni teknolojiler, kentte yaşayanlar tarafından oluşturulan bilgileri keşfetmek ve sunmak için yeni bir yol göstermektedir. Çoğu zaman gerçek hayat deneyimlerimiz hakkında olan edindiğimiz bilgilerin kaynağı, bilgiyi paylaşmak için kullanılan teknolojiler (kümesel işlem ve sosyal ağlar) ve bilgiyi görüntülemede yararlanılan olası ortamlar Kentsel Bilgi Arayüzleri olarak adlandırılabilecek yeni bir alanda birleşmektedir. Süregelen bu birleşme yeni sanat ve ticaret alanları ortaya çıkarmanın yanı sıra kentte yaşayan toplumu önlenemez bir etki altına almaya başlamaktadır.

Malcolm McCullough “Digital Ground” (‘Sayısal Zemin’) adlı kitabında “sanal dünyalar inşa etmekten bilgi teknolojisini fiziksel dünyanın toplumsal ortam karmaşıklıklarına katıştırmaya doğru gelişen bir paradigma kayması” olduğundan söz etmektedir. Katışık teknolojiye ilişkin bu yeni manzarada, mimari ile sanal bilgiler arasında, internetten gelen gerçek zamanlı toplumsal verileri okumak ve keşfetmek üzere mimariyi etkileşimli yüzeye dönüştüren bir arayüz yaratma fırsatı bulunmaktadır. Bu noktada, gelecekte sanal platformlar ile fiziksel kent yaşamı arasında oluşabilecek bir geribildirim döngüsünden söz edilebilir mi? Sanal bilginin çevreyi ve mimariyi şekillendirmesine izin verirsek ne olur? Bu geribildirim iletişimin hızı ve nitelikleri ile toplumun dinamiklerini nasıl etkiler?

Social Bits “Kentteki Toplumsal Verilerin Cisimleşmesi” sergisinde medya sanatı yoluyla olası çıktı yollarını keşfetmeyi ve kentin manzarasındaki görünmeyen bilgiyi görüntülemeyi hedeflemektedir.

Bio:
Social Bits
http://socialbits.org
Toplumsal etkileşimlerin özellikle kentsel ortamlar, kamusal alanlar ve kendine özgü mimari kompleksler gibi gerçek dünyaya ait mekânlardaki sanatsal çıktıları üzerine odaklanan Social Bits, Linz (Avusturya) merkezli bir araştırma grubudur. Toplumsal etkileşim tarih boyunca tüm toplumlarda varlığını sürdürmüştür; ne var ki hem teknolojik gelişmelerin hem de bu gelişmelerin yarattığı rahatlık hissinin yardımı ve katkısıyla etkileşimin yöntemleri son yıllarda radikal bir biçimde evrilmiştir. Social Bits’in yürüttüğü araştırmalar, insanlar tarafından dünya çapında yaratılan kolektif bilgi kümesini incelemenin yanı sıra grubun keşfettiği sanatsal sonuçları sunmak için yeni ortamlar, malzemeler ve platformlar ortaya koymaktadır.
Social Bits yalnızca toplumsal verilerin kendisiyle ilgilenmez; grubun ilgisini çeken daha ziyade verilerin hangi araçlarla üretildiği ve topluma nasıl geri yansıtılabileceğidir. Asıl merak uyandıran, insan düşüncesinin sayısal bir bilgiye dönüştürülmesi ve sonrasında bu bilginin fiziksel bir bağlama oturtulması sürecidir.

Social Bits grup üyeleri:
Mahir M. Yavuz Linz’de yaşayan ve çalışan bir tasarımcı ve arastırmacıdır. Halen Linz Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde Arayüz Kültürü alanında doktora çalışmalarını sürdüren ve aynı üniversitede ders veren Yavuz, aynı zamanda Ars Electronica Futurelab’de kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır.
Jayme Cochrane Linz’de yaşayan bir etkileşim tasarımcısıdır. Kanada’daki Simon Fraser Üniversitesi’nden Etkileşimli Sanatlar alanında lisans derecesini aldıktan sonra, Ars Electronica Futurelab’de çalışmak üzere Linz’e yerleşen Cochrane, aynı zamanda Linz Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde Arayüz Kültürü alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.
h.o (Hide Ogawa, Taizo Zushi, Jun Yura ve Emiko Ogawa) karışık medya ile sayısal teknolojiyi birleştiren kavramsal sanat eserleri yaratan Tokyo merkezli uluslararası bir medya sanatları grubudur. "h.o" ismi suyun kimyasal sembolü olan H2O’dan gelmekte ve grubun insanlar arasındaki farklı iletişim biçimlerine olan ilgisini ifade etmektedir. Grubun etkinlikleri ve düşünceleri gündelik sahnelerdeki küçük farkındalıklardan ve bilgi odaklı toplum eleştirisinden esinlenmektedir.